Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 173 z poźn. zm. )

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnej
( Dz. U. z 2016 r. poz. 1187 z poźn. zm. )

Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997r. o  ochronie danych osobowych
( tekst jednolity Dz. U. z  2016,  poz. 922 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
(tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
(tekst jednolity Dz. U.  z 2014 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
(Dz.U. z 2001 nr 122 poz. 1320 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego
( tekst jednolity  Dz. U. z 2017, poz. 1257)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 626)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia  2015r. w sprawie przydziałów kryzysowych
( Dz. U. z 2015 r. poz. 575)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r.  w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
(Dz.U.z 2015 r. poz. 1518)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych
( Dz. U. z 2015 r. poz. 950 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych
( Dz. U. z 2015 r. poz. 321)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
( Dz. U. z 2015r., poz. 36)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r.w sprawie służby przygotowawczej.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 449)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010r. w sprawie  sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 294)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie  mianowania na stopnie wojskowe.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 307)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1811 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
(Dz.U. z 1992 nr 51 poz. 233 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.
(Dz.U. z 2002 nr 169 poz. 1391 z pózn.zm )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.
(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 250)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.
(Dz.U. z 2003 nr 194 poz. 1897)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego.
(Dz.U. z 2015 poz. 1829 z póź. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
(Dz.U. z  2004 nr 16 poz. 152  )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych.
(Dz.U. z 2004 nr 52 poz. 519 )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.
(Dz.U. z 2004 nr 50 poz. 484 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.
(Dz.U. z 2017, poz. 725)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
(Dz.U. z 2004 nr 145 poz. 1539  z poźn. zm. )
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
(Dz.U. z 2018 poz. 258 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego.
(Dz.U. z 2004 nr 212 poz. 2154 z późn. zm. )

Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonwania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.
(Dz.Urz. MON. z 2012, poz.4)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom – żołnierzom lub weteranom….
(Dz. U. z 2012, poz.105 z póżn. zm. )

Rozporządzenie MON z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu
(Dz. U. z 2012 poz. 229)

Rozporządzenie MON z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie poszczególnych warunków i tryb przyznawania weteranowi poszkodowanemu- żołnierzowi pomocy finansowej na naukę
(Dz. U. z 2012, poz. 187)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. z 2011 r Nr 205, poz. 1203)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych – żołnierzy
(Dz. U. z 2012r. poz. 289)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi- żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. ,poz. 1791 z późn. zm. )